به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، عمرانی با اشاره به اهمیت فرمایشات مقام معظم رهبری نیز اضافه کرد: برنامه ریزان کشور به ویژه همکاران حوزه سیستم نظارتی باید در این زمینه همراهی کرده و از نقطه زنی ها جلوگیری شود. مدیران جامعه را ترسو نکرده و در این زمینه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب توجه کنیم.
سعید عمرانی روز یکشنبه در نشست تخصصی "تبیین برنامه ها و سیاست های راهبردی ستاد مبارزه با مواد مخدر (یاری گران زندگی - مشارکت اجتماعی - خیرین) " اظهار داشت: ١٠٠ هزار بیمار اعتیاد در کشور در سال های آتی می تواند به ٢٠٠ هزار و ٣٠٠ هزار و... افزایش یابد و این امر جز با ایجاد اشتغال در جامعه پیشگیری نخواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت کارگاه های اشتغالزایی نیز تصریح کرد: هر یک از این کارگاه ها امروز در این زمینه می تواند کمک کننده باشد و در سال های آینده با برنامه ریزی های بلندمدت ادامه یافته و تقویت شود.
در این راستا از کارآفرینان جامعه دعوت شده و مردم باید به صحنه آیند. حضور مردم در هر یک از زمینه ها در میدان همواره موفقیت و پیروزی را به دنبال داشته است.
 

اتمام خبر


CAPTCHA