به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، رئیس سازمان فنی و حرفه ای از اجرای طرح «ایران مهارت» برای دانش آموزان خبر داد و گفت: امسال اگر نظام جامع آموزش فنی و مهارتی تدوین شود به سمت نظام صلاحیت حرفه ای حرکت می کنیم.
سلیمان پاک سرشت، رئیس سازمان فنی و حرفه ای با تأکید بر رویکرد مهارت سازی در نظام آموزشی گفت: با همکاری آموزش وپرورش ؛ طرح ایران مهارت اجرا می شود و در حین تحصیل به تناسب نیازهای سنی و توانمندی ها به دانش آموزان فرصتی برای آشنایی با فضاهای کار داده می شود و دانش آموزان با فضاهای اشتغال آشنا می شوند.
پاک سرشت در ادامه افزود: نظام آموزش عالی نیز در تابستان به این موضوع خواهد پرداخت و دانشجویان در رشته های کارگاهی و کارآموزی ، در کارگاه های سازمان فنی وحرفه ای حضور یابند و سپس با دریافت گواهی مهارت افزایی این مسئله در کارنامه تحصیلی آن ها لحاظ می شود و این سازمان فنی وحرفه ای دفتری را در دانشگاه ها مستقرخواهد کرد تا دانشجویان با امکانات و رشته های مهارتی این سازمان آشنا شوند.
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود : با اجرای این طرح دانش اموزان می توانند مجموع تجارب، مدارک و سوابق حرفه ای خود را تبدیل به گواهینامه ای کنند که صلاحیت حرفه ای آن ها را در درجات مختلف تأیید می کند.
وی درباره توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار هم افزود : با توافق شورای اجتماعی کشور، در برخی استان ها مانند خراسان رضوی دستگاه هایی که در حوزه های دیگر با این بانوان مرتبط هستند، همکاری می کنند و ارتباط و تعامل پایدار ایجاد خواهد شد.
پاک سرشت ادامه داد:برای آموزش و مهارت افزایی بانوان نیازمند، برنامه ای مشخص، با مشارکت مشاوری آگاه در مقوله کارآفرینی و توانمندی زنان اجرا می شود و باید متناسب با شرایط استان ها نیازسنجی شود.
وی تأکید کرد: به جای ایجاد مراکز ثابت آموزشی به دنبال گسترش آموزش های سیار هستیم و آموزش های مهارت افزایی در مناطق حاشیه نشین، میان گروه های آسیب دیده همانند معتادان بهبود یافته و همچنین گروه های روستایی و عشایری افزایش می یابد.

اتمام خبر