به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی،  براساس ماده ۱۱ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، در سال ۱۳۹۷، دستگاه هاي اجرايي مي توانند حداكثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص يافته دستگاه اجرايي و با رعايت ماده ۷ اين تصويبنامه به عنوان پاداش پرداخت نمايند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،  به موجب اين ماده، پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي از اعم از شركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام، بانك ها و بيمه هاي دولتي، پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آنها  مجاز است.
در بند ۱۲ همين ضوابط، كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم مطابق با موافقتنامه متبادله و براي بانك ها، بيمه ها و شركت هاي دولتي در سقف بودجه سال ۱۳۹۶ ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور قابل پرداخت است.
با توجه به همين بند، پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و ساعتي و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري، از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه، مجاز است.
 

اتمام خبر