به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، اشتغال برای ۱۰۵ هزار نفر در بخش کشاورزی
در چهل وسومین هفته از افتتاح های ملی، سه هزار و ۵۶۹ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری به بهره برداری رسید؛ در این گزارش ببینید.

اتمام خبر


CAPTCHA


نویسنده: مهدی چهرقانیتاریخ ارسال: 1399/11/30
نظر: استخدام