به گزارش روابط عمومی نیروی انسانی، مطابق آمار منتشر شده در سال ۹۸ با یک میلیون و ۸۷۳ هزار و ۳۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده، تعداد ۴۵ هزار ۶۷۶ واحد صنعتی به بهره برداری رسید.
پیش بینی شده بود که در این دوره زمانی و با فعالیت واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در مجموع ۹۲۱ هزار و ۷۴۰ اشتغال ایجاد شود.
همچنین از میان واحدهای صنعتی بهره برداری شده ۹ هزار و ۸۲۱ واحد غیرفعال و ۳۵ هزار و ۸۵۵ واحد فعال بود.
چنانچه سال گذشته واحدهای صنعتی غیرفعال (۹ هزار و ۸۲۱ واحد صنعتی) وارد چرخه تولید می شدند، ۱۶۷ هزار و ۶۲۸ فرصت شغلی فراهم می شد.
براساس این گزارش ۴۵ درصد اشتغال در واحدهای کوچک اقتصادی، ۲۳ درصد در واحدهای متوسط، ۲۲ درصد در واحدهای صنعتی بزرگ و ۱۰ درصد در واحدهای خرد فعال شدند و بنابراین بیشترین فرصت شغلی ایجاد شده در بخش صنعتی در سال گذشته مربوط به واحدهای صنعتی کوچک بوده است.

اتمام خبر


CAPTCHA